Rímskokatolícka Cirkev Košice - KNV, Sv. Ladislava 75, 040 14 Košice
+421(0)556711165

MILÍ VERIACI – MILÁ DUCHOVNÁ RODINA,
ako prejav mojej otcovskej lásky a pastoračnej starostlivosti prijmite na rozlúčku tento môj duchovný testament.

POČAS PÔSOBENIA VO FARNOSTI
* VZBUDZOVAL SOM VO VAŠICH SRDCIACH VIERU – POSILŇUJTE JU
* OHLASOVAL SOM VÁM BOŽIE SLOVO – USKUTOČŇUJTE HO
* NAPOMÁHAL SOM SPÁSE VAŠICH DUŠÍ – MAJTE PRED SEBOU NEUSTÁLE VEČNÝ CIEĽ
* MODLIL SOM SA S VAMI RUŽENEC – MILUJTE KRISTA AKO BOŽIA MATKA
* PREŽÍVAL SOM S VAMI ŽIVOTNÉ JUBILEÁ – BUĎTE ZAKAŽDÝM BOHU VĎAČNÍ
* POŽEHNÁVAL SOM VAŠE PRÍBYTKY – NAŽÍVAJTE V NICH V LÁSKE A POKOJI
* NAVŠTEVOVAL SOM S VAMI PÚTNICKÉ MIESTA – KRÁČAJTE VŽDY SMEROM K BOHU
* TEŠIL SOM SA S VAMI Z DARU NOVÉHO ŽIVOTA – CHRÁŇTE HO OD POČATIA
* UDEĽOVAL SOM SVIATOSŤ KRSTU A PRIJÍMAL SOM OD VÁS KRSTNÝ SĽUB – NAPLŇTE HO
* KATECHIZOVAL SOM VAŠE DETI – VYCHOVÁVAJTE ICH V KRESŤANSKOM DUCHU
* SLÁVIL SOM EUCHARISTIU A PODÁVAL SOM VÁM JU – ŽITE V CIRKVI Z TOHTO POKRMU
* VYSLUHOVAL SOM VÁM ODPUSTENIE HRIECHOV – ZACHOVAJTE SI BOŽIU MILOSŤ
* ZAOPATROVAL SOM VÁS V CHOROBE – ČERPAJTE SILU Z KRISTOVHO KRÍŽA
* VYPROSOVAL SOM S VAMI DUCHOVNÉ POVOLANIA – PROSTE NAĎALEJ PÁNA ŽATVY
* POTVRDZOVAL SOM VÁŠ MANŽELSKÝ SĽUB – BUĎTE SI VERNÍ AŽ DO SMRTI
* POCHOVÁVAL SOM VAŠICH DRAHÝCH ZOSNULÝCH – MODLITE SA ZA NICH

Po 16 – tich rokoch z farnosti odchádzam na nové pôsobisko a zároveň Vás prosím:
* PRIJMITE MOJU VĎAKU ZA VAŠE DARY – DUCHOVNÉ I HMOTNÉ
* ODPUSTITE MI VŠETKY MOJE PREVINENIA
* SPOMEŇTE SI NA MŇA VO SVOJICH MODLITBÁCH

* VY ZOSTÁVATE V MOJICH SPOMIENKACH, SRDCI I MODLITBÁCH

PATRIK ŠARIŠSKÝ, duchovný otec farnosti (2004 – 20)