Rímskokatolícka Cirkev Košice - KNV, Sv. Ladislava 75, 040 14 Košice
+421(0)556711165

Levoča – Mariánska hora patrí k najstarším a najvýznamnejším pútnickým miestam na Slovensku. V tomto roku si pripomíname už 770. výročie pútí na toto miesto. Tohtoročná 20. Púť seniorov sa konala dňa 5.7.2017 – na sviatok sv. Cyrila a Metoda.

Stretli sme sa včasráno pred farským kostolom. Odchod bol plánovaný o 5.00 hod. Napokon bol autobus zaplnený do posledného miesta. Samozrejme nechýbal ani náš duchovný otec. Cesta na púť ubiehala pomerne rýchlo. Počas nej sme sa spoločne pomodlili radostný ruženec. Ani sme sa nenazdali a autobus nás doviezol bezpečne až na Mariánsku horu. Veľmi oceňujem túto možnosť, pretože mnohí pútnici vzhľadom na svoj vek používali barle alebo paličky. Okolo 8.00 hod. nás uvítal PhDr. J. Lapšanský PhD., nasledovala krátka prednáška s osobným zamyslením. O necelú pol hodinku prišiel na rad svätý ruženec. Bol veľmi vkusne doprevádzaný hudobnou vložkou. Bol to úžasný pohľad na našich seniorov, ako držali v ruke ruženec a všetci sme sa spoločne modlili. Prekvapili ma nekonečné rady na svätú spoveď. Taktiež dlhý rad bol aj na poklonu Panne Márii v Bazilike Navštívenia Panny Márie.

To najkrajšie a najdôležitejšie sa začalo o 9.30 hod. Bola to svätá omša. Túto celebroval prof. František Dlugoš PhD. – dekan farnosti Levoča. Koncelebrovali aj ďalší kňazi. Medzi nimi bol aj náš duchovný otec. V kázni pripomenul, že nie vždy to bolo tak, ako je to teraz. Za bývalého režimu sa robilo všetko preto, aby sa pútnici na toto miesto nedostali. Ani rôzne prekážky ich neodradili a nezlomili v ich vo viere v Boha. V závere povzbudil našich seniorov , aby neochabovali vo viere a boli príkladom mladším. Po sv. omši nasledovala krátka prestávka. Najprv sme sa posilnili duchovne, potom aj malou desiatou. Na samotné poludnie sme sa pomodlili krížovú cestu. Po nej bol už záver púte. Postupne sme sa rozchádzali, každý svojím smerom. Každý z nás si z púte odniesol obrovskú radosť v srdci a a posilu vo viere v Boha. Cestou domov sme sa ešte v autobuse pomodlili korunku Božieho milosrdenstva. Mnohí sme si aj zdriemli. Stálo to za to. Už teraz sa teším, že pôjdeme o rok opäť spolu sa uctiť si Levočskú Pannu Máriu, poprosiť ju o pomoc a ochranu. pútnička Ruženka