Rímskokatolícka Cirkev Košice - KNV, Sv. Ladislava 75, 040 14 Košice
+421(0)556711165

Na misijnú nedeľu (22.10.) pri sv. omšiach pozval duchovný otec veriacich našej farnosti o 14.45 hod. na pobožnosť pri kríži, ktorý je na ceste do Zdoby pri sídlisku Panoráma-Heringeš. Zišli sme sa tu už tretí rok, tentoraz v počte 53 veriacich. Jedni prichádzali peši zo sídliska (patrí do našej farnosti) i z blízkeho okolia, iní autobusom a niektorí autami.

Pobožnosť sme začali spevom známej piesne “Ku krížu svätému”. V úvode nás duchovný otec všetkých privítal a začal slovami: “Misijnou pobožnosťou pri kríži sa chceme duchovne spojiť s kresťanmi na celom svete, aby tak naša spoločná modlitba podporovala úsilie tých, ktorí pokračujú v misijnom poslaní Ježiša Krista. Modlime sa aj za našu farnosť, osobitne za sídlisko Panorámu, aby sme ako misionári vo svojom prostredí žili v pravde a láske Ježišovo evanjelium.“ Pri čítaní z Božieho slova sme rozjímali o tajomstve Božej lásky voči nám. Uvedomovali sme si nesmiernu cenu Ježišovej vykupiteľskej smrti pre našu spásu. Duchovný otec nás povzbudil: “Keď vzdávame úctu krížu, uvedomme si, že sme Kristovými učeníkmi a pri nesení svojho kríža sa nám tajomstvo kríža zjaví jasnejšie a účinnejšie pocítime jeho silu.”

Keď odbila 15. hodina, začali sme sa spoločne modliť Korunku Božieho milosrdenstva. Prosili sme o dôveru prijať Ježišovu milosť a neodmietať jeho milosrdenstvo. Po modlitbe KBM sme pozdravili aj Pannu Máriu desiatkom slávnostného ruženca, ktorý sa predmodlievali deti z Panorámy. Modlitbou na úmysel Sv. Otca i za našich zosnulých sa pobožnosť chýlila k svojmu záveru.

Po udelení slávnostného požehnania a zaspievaní piesne “Tmavočervená ruža”, sa nám duchovný otec poďakoval a prejavil radosť z toho, že sme sa v hojnom počte stretli. Osobitne vyjadril vďaku deťom zo sídliska a ich rodičom, že prišli na pobožnosť a pekne sa zapájali do modlitieb. Povzbudení Božím slovom a silou prameniacou z Ježišovho kríža sme sa pomaly rozchádzali plniť si misijné poslanie vo svojich rodinách.                    A. Nagyová