Rímskokatolícka Cirkev Košice - KNV, Sv. Ladislava 75, 040 14 Košice
+421(0)556711165

Na sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie (8.12.) sme v našom farskom chráme prežívali mimoriadnu udalosť. Pri sv. omši o 18.00 hod. o. arcibiskup Bernard Bober udelil kňazskú vysviacku diakonovi z rehole Augustiniánov, Andrejovi Kovaľákovi pochádzajúcemu zo Šebastoviec, farnosť Košice – Barca. Tejto slávnosti sa zúčastnili príbuzní svätenca, o. provinciál, bratia z miestnej komunity i zo zahraničia, diecézni kňazi, diakoni, zasvätení, seminaristi a veriaci z barčianskej i našej farnosti.

Slávnostným vstupom a piesňou „Celá krásna si Mária“ sa začalo slávenie svätej omše. V úvode prior o. Juraj Pigula, OSA, privítal všetkých prítomných a vyjadril radosť z daru nového kňazského povolania. O. arcibiskup sa poďakoval za privítanie a k svätencovi Andrejovi sa prihovoril slovami: „Budeš novou kvalitou, aby si bol v Božích očiach aj v tomto svete mužom viery a dobrým kňazom.” Po evanjeliu sa predstavil kandidát vysviacky o. arcibiskupovi a o. Juraj vyjadril svedectvo o spôsobilosti kandidáta prijať sviatosť kňazstva.

V homílii o. arcibiskup okrem iného povedal: „Ty, milý Andrej, sa dnes staneš pokračovateľom
Ježišovej misie. Ty budeš v Božom mene rozhrešovať ľudí od hriechov, budeš sprítomňovať Krista
v Eucharistii a staneš sa vykonávateľom jeho milosrdenstva. Dobre si zapamätaj Ježišove slová:
„Ako mňa poslal Otec, tak aj ja posielam vás (Jn 20, 21).
Preto, milý Andrej, ži už len pre Ježiša a odumri tomuto svetu. Tvoje srdce nech bije už len pre
neho! Staň sa živým svedkom Pánovho milosrdenstva aby ľudia pri tebe nachádzali pokoj a radosť.
V modlitbe si dobíjaj odhodlanie i silu slúžiť, buď pokojný a šťastný. Ďakujem Ti za Tvoju odvahu
darovať svoj život Ježišovi a jeho Cirkvi! Všetci sa dnes s veľkou prosbou za Teba obraciame
k Panne Márii, bez poškvrny počatej, aby Ti svojím príhovorom pomohla zostať dobrým kňazom.
Zostaň verný Ježišovi, jeho poslaniu a jeho misii až do smrti!”

Nastal obrad kňazskej vysviacky, pri ktorej kandidát kňazstva svojím súhlasom potvrdil, že chce
prijať túto službu. Kľakol si pred o. arcibiskupa a vložením svojich zopnutých rúk do jeho vyjadril
slovami sľub úcty a poslušnosti, aby službu v Cirkvi vykonával v jednote s diecéznym biskupom.
Po vzývaní svätých, vkladaní rúk (o. arcibiskupa a prítomných kňazov) a konsekračnej modlitbe
sa novokňaz Andrej obliekol do ornátu a bol na dlaniach pomazaný olejom – krizmou. Potom prijal
kalich s vínom a misku s hostiami a napokon o. arcibiskup s kňazmi ho pozdravili znakom pokoja.
Svätá omša následne pokračovala liturgiou Eucharistie.

Na záver sv. omše sa prihovoril Provinciálny predstavený Augustiniánov a potom novokňaz
Andrej vyjadril poďakovanie Bohu za dar života a povolania, ďalej svojej mamke a príbuzným,
svätiteľovi – o. arcibiskupovi, predstaveným a spolubratom, nášmu duchovnému otcovi, rodákom
i tým, ktorí mu pomáhali na ceste ku kňazstvu. Silným momentom bolo prvé novokňazské
požehnanie o. arcibiskupovi i ostatným prítomným. Záverečným požehnaním o. arcibiskupa a hymnou „V sedmobrežnom kruhu Ríma“ sa slávnostná svätá omša ukončila. Odchádzali sme z Božieho chrámu plní emócií a nezabudnuteľných duchovných zážitkov. Novokňaz Andrej slávil primičnú sv. omšu v nedeľu 10. decembra 2017 vo farskom kostole sv. Petra a Pavla v Košiciach – Barci.

                                                                                                                  Alžbeta Nagyová