Rímskokatolícka Cirkev Košice - KNV, Sv. Ladislava 75, 040 14 Košice
+421(0)556711165

S platnosťou od 1. júna 2017 Apoštolská Penitenciária, na základe fakulty jej zverenej Svätým Otcom Františkom, ochotne udeľuje úplné odpustky, ktoré môžu získať úprimne sa kajúci veriaci po riadnom splnení obvyklých podmienok (sviatostná spoveď, eucharistické prijímanie a modlitba na úmysel Najvyššieho Veľkňaza), a ktoré je tiež možné aplikovať pre duše veriacich v očistci na spôsob príhovoru, ak:

– nábožne recitujú Korunku Božieho milosrdenstva pred Najsvätejšou Sviatosťou oltárnou, verejne vystavenou alebo uchovávanou vo svätostánku v kostole alebo v kaplnke nachádzajúcej sa na území Slovenska;

– sa zhromaždia v rodine, v rehoľnej komunite, v združení veriacich a všeobecne, keď sa viacerí veriaci zhromaždia za nejakým poctivým cieľom a nábožne sa zjednotia s recitáciou danej modlitby šírenou prostredníctvom televízneho alebo rozhlasového vysielania, ktorú rovnakým spôsobom (pred Najsvätejšou Sviatosťou oltárnou) odrieka diecézny biskup alebo ním na to ustanovený kňaz.

Tí veriaci, ktorí pre chorobu alebo z iného vážneho dôvodu nemôžu opustiť svoj dom, pomodlia sa Korunku Božieho milosrdenstva, dôverujúc a túžiac po milosrdenstve pre seba a blížneho, môžu taktiež získať úplné odpustky za obvyklých podmienok.

V ostatných prípadoch odpustky budú čiastočné.  ACAC 2017-2