Rímskokatolícka Cirkev Košice - KNV, Sv. Ladislava 75, 040 14 Košice
+421(0)556711165

„DEO GRATIAS“ – „BOHU VĎAKA“.
Milí veriaci, to sú prvé slová, ktoré v týchto posledných dňoch vychádzajú z mojej duše, keď sa pomaly končí moje pôsobenie medzi Vami.
Ďakujem Všemohúcemu za všetky jeho dary i nezaslúžené milosti, ktorými ma počas 16-tich rokov kňazskej služby medzi Vami obdaril. Najvyšší stál pri mne, posilňoval ma a ja som okúsil dobrotu Jeho Srdca. Zároveň som pociťoval láskyplný príhovor Panny Márie i ochranu našich nebeských patrónov – sv. Ladislava a sv. Marty.

Úprimná vďaka patrí môjmu spolubratovi – Mons. Jozefovi Jurkovi – za jeho ochotnú službu pre farnosť i pre mňa osobne. Spoločne strávený čas pri Pánovom oltári, pri modlitbe i vzájomných rozhovoroch bol pre mňa vzácny a nezabudnuteľný.

Zo srdca ďakujem Vám, milí veriaci, za vrelé prijatie, pochopenie, službu, či duchovnú blízkosť. Ďakujem aj predstaviteľom i zamestnancom inštitúcií (KNV i Hrašovík) za ich pomoc a spoluprácu. Osobitne si v modlitbách s vďakou spomínam aj na tých farníkov, ktorých si už Pán povolal k sebe.

Drahí bratia a sestry, počas posledných 112 rokov (od r. 1908) som bol najdlhšie pôsobiaci kňaz v našej farnosti. Tých 192 mesiacov ubehlo neskutočne rýchlo. Prežil som s Vami 1/3 svojho života. Zdieľali sme spolu každodenné životné situácie. Všedné i slávnostné, radostné i bolestné. Spoznávali sme sa navzájom a postupne sme si nachádzali cestu k sebe. Vytvorili sme jednu duchovnú rodinu. Za tie roky sme si na seba zvykli. Teraz nastáva čas rozlúčky. Odchádzam. Boli ste moji prví farníci a to sa už nezmení. Verím, že sa budeme všetci aj naďalej snažiť pracovať na svojej spáse a oslavovať Boha svojím životom. To je naše spoločné poslanie, ktoré zostáva naďalej, aj keď sa naše cesty rozídu. Vzájomne však môžeme byť spojení modlitbou. Toto silné duchovné puto nepretrhnime. Beriem si Vás so sebou (duchovne) na nové pôsobisko – k Bardejovu, do farnosti Kobyly. Nech je za všetko, čo som za celé to obdobie s Vami vo farnosti prežil, zvelebený a oslávený Boh.
(Patrik Šarišský, d.o. Košická Nová Ves)