Rímskokatolícka Cirkev Košice - KNV, Sv. Ladislava 75, 040 14 Košice
+421(0)556711165

Milí farníci, na Vianoce sa dá pripravovať rôznymi spôsobmi: upratovaním, nakupovaním alebo pečením… Ale najmä duchovne…
Viete, čo sú to RORÁTY? Takto nazývame adventné sväté omše (do 16.12.) v skorých ranných hodinách. Ich názov je odvodený zo začiatočných slov verša z proroka Izaiáša (Iz 45,8): „Rorate caeli desuper” – „Roste nebesia z výsosti”.
Tento úvodný latinský spev zo 16. storočia vytvára atmosféru onoho času očakávania. Spomínate si, najmä vy starší, ako ste s rodičmi skoro ráno v mraze, po snehu, často v závejoch, s lampášmi (sviečkami) v rukách kráčali do chrámu na RORÁTY?

V našej farnosti chceme obnoviť slávenie RORÁTNYCH SV. OMŠÍ, ktoré budú začínať ráno o 6.00 hod. (nastávajúci týždeň streda a sobota) v kostole sv. Ladislava.
RORÁTY, votívne sv. omše ku cti Panny Márie, začínajú vždy pred svitaním, aby nám pripomenuli, že aj pred narodením Ježiša Krista ľudstvo „kráčalo vo tmách“ (Iz 9,1). Tma v kostole pripomína svet, ktorý je v tme, a naopak, ožiarený oltár symbolizuje Krista, ktorý prichádza ako pravé svetlo sveta. Tak ho predpovedali proroci, a tak ako to o sebe aj sám povedal: „Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tmách, ale bude mať svetlo života.“ (Jn 8,12-13)

Pozvaní ste všetci na sv. omšu i na agapé (raňajky), ktoré bude po jej skončení na fare. d.o.