Rímskokatolícka Cirkev Košice - KNV, Sv. Ladislava 75, 040 14 Košice
+421(0)556711165

V nedeľu 25. júna o 11.00 hod. sa konala vo farskom chráme odpustová slávnosť sv. Ladislava, nášho patróna. V úvode sv. omše náš duchovný otec privítal medzi nami hlavného celebranta a kazateľa Mons. ICDr. Petra Holeca, pápežského preláta a súdneho vikára, Mons. Prof. Pavla Drába, veľprepošta kánonickej kapituly a P. Juraja Pigulu, priora miestneho kláštora augustiniánov. Pozdravil aj p. starostu a poslancov MČ, nakoľko naša obec si v tomto čase pripomína 720. výročie prvej písomnej zmienky. Nezabudol ani na rodákov, príbuzných a nás farníkov.

Všetci sme sa zišli, aby sme za všetko oslavovali Boha a cez sv. Ladislava si vyprosovali Božie dobrodenia.
Mons. Holec sa k nám prihovoril: „Schádzame sa tu, aby sme sa stretli s naším Nebeským Otcom
a aby nám v tom pomáhal sv. Ladislav. Na jeho príhovor si vyprosujeme potrebné milosti, aby sme aj my boli kráľovským kňazstvom, dedičmi Božieho kráľovstva. Sú to poklady, ktoré nepodliehajú skaze.“ Ďalej nám predstavil Chiaru Corbellu, ženu s milujúcim srdcom. Bola to manželka a matka, ktorá milovala svoje dieťa natoľko, že obetovala preň svoj život.

Na záver sv. omše sa horliteľka RB poďakovala hlavnému celebrantovi za jeho službu pri oltári a v mene všetkých mu zablahoželala k aktuálnym narodeninám i blížiacim sa meninám. Povzbudení Božím slovom a posilnení Eucharistiou sme sa po záverečnom požehnaní a pápežskej hymne rozišli do svojich rodín, kde sme podľa želania nášho duchovného otca zotrvali v jednote a láske.

 

V deň slávnosti sv. Ladislava (utorok, 27.6.) sme sa zišli spolu s našimi kňazmi na večernej sv. omši, ktorú celebroval Prof. Štefan Lenčiš, prednášajúci na TF v Košiciach. V homílii sa zameral na hodnotu šťastia, ktoré spočíva v uskutočňovaní nášho poslania, ktoré sme dostali od Krista. Pripomenul nám, že sa každodenne máme správne rozhodovať podľa Božej vôle. Prinášať iným pokoj, rozvahu, dobrotu a lásku. Snažiť sa získavať duchovné hodnoty, aby sme tak dosiahli svätosť.
Na záver sa horliteľka RB poďakovala nášmu hosťovi za všetkých prítomných a zablahoželala mu k 20. výročiu kňazstva, ktoré si v týchto dňoch pripomína. Alžbeta Nagyová