Rímskokatolícka Cirkev Košice - KNV, Sv. Ladislava 75, 040 14 Košice
+421(0)556711165

V sobotu 24. augusta 2019 v našom farskom kostole Sv. Ladislava pri svätej omši o 11.00 hodine zložila svoje večné sľuby čistoty, chudoby a poslušnosti do rúk provinciálnej predstavenej sr. Samuely Hanáčkovej naša rodáčka sr. Caritas (Lucia) Seligová. Takáto udalosť bola pre naše farské spoločenstvo mimoriadnou udalosťou a prvou v našom chráme v jeho histórii.
Už vo štvrtok sme začali upratovaním kostola a vonkajších priestorov. V piatok sme pred Sviatosťou Oltárnou spolu so sestrami Uršulínkami vyprosovali silu a vytrvalosť pre sestru Caritas a prosili aj o nové duchovné povolania.
A je tu sobota, krásny, slnečný deň, začíname modlitbou sv. ruženca v nádherne vyzdobenom kostole. Všetko je v réžii sestier Uršulínok. Za spevu sestier prichádza sprievod kňazov a sestra Caritas. Hlavným celebrantom slávnostnej sv. omše bol náš duchovný otec Patrik a kazateľom o. Ján Dudič a prítomní kňazi z Modry a našej arcidiecézy. Pre nás mnohých je to chvíľa stretnutia sa s tajomstvom a veľkosťou Božieho povolania a vyvolenia si sestry Caritas a jej úplného darovania sa Bohu do jeho služby. Na začiatku to bola výzva pre sr. Caritas, či sa slobodne a dobrovoľne rozhodla nasledovať Ježiša Krista, svojho Ženícha a mohla ostať do smrti v rehoľnej rodine Uršulínok Rímskej únie. Jej áno bolo odpoveďou pre Ježiša. V homílii o. Ján Dudič, špirituál v kňazskom seminári Sv. Karola Boromejského v Košiciach, priznal, že ešte nebol kazateľom na takejto slávnosti. Máme ďakovať Bohu za dar povolania v tomto rozbúrenom čase, kde vládne materializmus, byť niekým a obeta nie je v móde, ale Boh koná v skrytosti v ľudskom srdci.
Vyprosujeme našej sestre Caritas srdce pozorné, chápavé a načúvajúce. Toto si prosil aj kráľ Šalamún a Boh ho vyslyšal. Sv. omša pokračovala zložením večných sľubov, starobylým požehnaním panny a odovzdaním prsteňa ako znamenia vernosti.
V závere sa sr. Caritas poďakovala všetkým, ktorí ju sprevádzali od začiatku vstupu do rodiny Uršulínok. Potom nasledovali gratulácie zástupcov veriacich z farnosti KNV a starostu MČ. V závere slávnosti duchovný otec odovzdal sr. Caritas v mene nášho farského spoločenstva duchovnú kyticu. Bola uvitá z našich modlitieb, dobrých skutkov i sebazaprení. Vyjadrovala zároveň našu prosbu k Bohu o požehnanie sr. Caritas v jej rehoľnom povolaní.
Po skončení sv. omše bolo našimi farníčkami pripravené agapé. Sprevádzajme našu rodáčku sr. Caritas aj naďalej svojimi modlitbami, aby svoje zasvätenie žila vo vernosti, radosti a láske. Svet čaká na ovocie tvojej obety sr. Caritas. Ďakujeme Bohu za tento požehnaný čas a prosíme o nové povolania. (farníčka A. Hampachelová)